Privacyverklaring PMMiG

Parkmanagement Midden-Groningen (hierna genoemd: PMMiG), gevestigd aan de Hoofdweg 170, 9628 CT Siddeburen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.pmmig.nl
Hoofdweg 170
9628 CT Siddeburen
088 88 55 050
Het bestuur is verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming van PMMiG. De uitvoerende functionaris is Nelly Boer. Zij is te bereiken via secretariaat@pmmig.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PMMiG verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid of gast bent van onze parkmanagementvereniging, nadat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Via onderstaande link vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u lid bent van PMMiG:

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PMMiG verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Onze website en/of gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secr@pgstadskanaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PMMiG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– PMMiG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PMMiG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PMMiG) tussen zit. PMMiG gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office pakketten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PMMiG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Na beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens van de website en uit onze ledenlijst verwijderd. In de financiële administratie hanteren wij de wettelijke bepalingen voor bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

PMMiG verstrekt contactgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De leden van PMMiG worden op de website vermeld. Nieuwe leden moeten uitdrukkelijk toestemming voor deze vermelding geven.
Ook delen wij uw contactgegevens met onze contractleveranciers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PMMiG gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PMMiG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@pmmig.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PMMiG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PMMiG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur of via secretariaat@pmmig.nl